OdporúčameZaložiť web alebo e-shop

Otázky k montáži a starostliv. o fóliu

Osvedčenie
K autofóliám sa vystavuje Osvedčenie o technickej spôsobilosti fólie(preukaz),ktorý sa predkladá pri cestnej kontrole a STK.
Každé osvedčenie má svoje vlastné číslo,pod ktorým je zaregistrované.Ďalej obsahuje evidenčné číslo(ŠPZ)vozidla,VIN číslo vyznačený typ aplikovanej fólie,dátum a pečiatku montážnej firmy.
 
Montáž autofólií
Trvá 2-5 hodín podľa typu auta.Fólie sa lepia z vnútornej strany skla, z jedného kusa fólie (
až na pár výnimek).
 
Upozornenie
Po inštalácii fólie sa nesmú minimálne 3 DNI i viac SPÚŠŤAŤ OKNÁ z dôvodu vyschnutia aplikačnej kvapaliny a vytvrdnutia lepidla fólie na okraji skiel. Každé vozidlo je volané na kontrolu .V zimnom období schnutie trvá aj dlhšie.Toto je podmienkou úspešného dokončenia aplikácie.
 
Starostlivosť o fólie
Pri správnom používaní a starostlivosti o fólie je ich životnosť bez zmeny ich parametrov niekoľko rokov.
Treba sa vystríhať:
-kontaktu s ostrými predmetmi(prevoz nábytku,lyží,hrablí)
-kontaktu fólií s leptavými chemikáliami (sekundové lepidlo,riedidlá..)

Čistenie fólie
-mäkkými handrami alebo jemnými papierovými utierkami(nie novinový papier)
-klasické čistiace prostriedky na sklo(Okena ,Clin...)

 

Od 20. novembra 2009 platí nová Vyhláška č. 464/2009 Z.z., ktorou sa
 
ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných
 
komunikáciách. Platí tak niekoľko podstatných noviniek, na ktoré vás musíme
 
upozorniť.

 

Viacero vecí z novej vyhlášky určite poznáte. Lenže s novým zákonom o prevádzke vozidiel na pozemných komunikáciách sa akosi nemyslelo na pozmeňujúce a upravujúce vyhlášky. Takže niektoré dnes nelegálne úpravy vozidiel boli niekoľko rokov nenapadnuteľné.

 


Fólie, dodatočné tónovanie skiel a úpravy zasklených plôch tak od tohto dňa nesmiete mať na čelnom a predných bočných sklách.

 

Výňatok z novej Vyhlášky č.464/2009 Z.z.,

§4

Výhľad z miesta vodiča a spätné zrkadlá

 

- (1) Za všetkých prevádzkových podmienok a poveternostných podmienok musí byť zabezpečený výhľad z miesta vodiča.


- (2) Na zasklené plochy vozidla možno pripevňovať fólie,ktoré sú schválené a označené schvaľovacou značkou.
 
- (3) Doplnkové príslušenstvo a výbava na zasklené plochy vozidiel, napríklad fólie, nálepky alebo tónovanie skiel, musia spĺňať tieto technické požiadavky:
 
a) zatemňovací pás určený pre čelné sklo vozidla musí byť umiestnený mimo vzťažnej plochy čelného skla tak, aby sa zabezpečila ochrana proti oslneniu s plynulým prechodom zo 75 % na najmenej 40 % priepustnosti svetla vrátane skla alebo bez plynulého prechodu najmenej 50% priepustnosti svetla vrátane skla; zatemňovací pás môže zasahovať najviac 100 mm od vrchného okraja čelného skla po celej jeho šírke a nesmie pohlcovať farbu návestných svetiel a svetelných signálov,
 
b) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M1 a N1 možno použiť na zadné bočné sklá a na zadné sklo s podmienkou,že vozidlo je vybavené pravým vonkajším spätným zrkadlom,
 
c) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na vozidlách kategórie M2 a M3 možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo; musia umožniť najmenej 50 % priepustnosti svetla a viditeľnosť aj do vozidla,
 

d) reklamné fólie a fólie proti slnečnému žiareniu a tónovanie skiel na iných vozidlách, ako sú uvedené v písmenách b) a c), možno použiť na bočné sklá, ktoré sú určené na výhľad z miest pre cestujúcich, okrem skiel dverí, ktoré sú určené na výhľad z miesta vodiča, a na zadné sklo,
 
e) bezpečnostné fólie na ochranu proti prerazeniu skla v ložnom priestore vozidla môžu byť použité len na vozidlách kategórie

- (4) Umiestnenie fólií, dodatočné tónovanie skiel a vykonávanie úprav zasklených plôch, ktoré majú za následok zníženie priepustnosti svetla, nie je povolené na čelnom skle a na predných bočných sklách vozidla na strane vodiča a jeho spolujazdca okrem zatemňovacieho
pásu podľa odseku 3 písm. a).

- (5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel, ktoré majú za následok zníženie svetelnej priepustnosti,možno vykonávať iba pri dodržaní podmienok podľa predpisu EHK č. 43.5) Úpravy a opravy zasklenia vozidiel možno vykonávať len mimo vzťažnej plochy „A“ čelného skla. Technológiou
úpravy a opravy zasklených plôch vozidiel musí sa zabezpečiť, aby sklo v opravovanom mieste nemenilo farbu predmetov, návestných svetiel a svetelných signálov.


- (6) V zornom poli vodiča nesmú byť umiestnené žiadne predmety, ktoré obmedzujú výhľad vodiča všetkými smermi okrem schválených spätných zrkadiel, označení určených na umiestnenie na sklá vozidla, ako je napríklad diaľničná známka na používanie vybraných pozemných komunikácií, perforovaná kontrolná nálepka technickej kontroly, emisnej kontroly alebo kontroly originality, parkovací preukaz a iné nálepky požadované ostatnými štátmi. Neplatné nálepky sa musia zo skla odstrániť.Výhľad cez predné sklo motorového vozidla kategórie M3 môže byť čiastočne znížený popri schválených označeniach len smerovou tabuľkou.

- (7) Motorové vozidlo musí byť vybavené vonkajšími spätnými zrkadlami na sledovanie cesty za vozidloma vedľa seba na každej strane vozidla. Ak prípojné vozidlo svojimi rozmermi po pripojení k ťažnému vozidlu neumožňuje vodičovi riadny výhľad z miesta vodiča vonkajšími spätnými zrkadlami, musí byť ťažné vozidlo vybavené doplnkovými spätnými zrkadlami s väčším vysunutím alebo iným zariadením, ktoré zabezpečí riadny výhľad.


Otázka:

Sú nejaké obmedzenia pre použitie fólií na zadných bočných sklách vozidiel?

Odpoveď:

Pri typovom schvaľovaní folií svetelná priepustnosť fólií pre použitie na zasklení zadných bočných dverí sa neobmedzuje.


Otázka:

Je povolené používanie autofólií na predných bočných sklách vozidiel?

Odpoveď:

Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR doteraz nebol schválený a povolený ani jeden typ fólie pre použitie na čelnom skle a na zasklení predných bočných dverí vozidla. Pre schválenie fólií a ich použitie na vozidle neplatí žiadna smernica EÚ ani predpis EHK OSN, schvaľujú sa typovo (národne).

 
Otázky a aktuality...